MFA-nieuws

MFA staat voor Multifunctionele Accomodatie, deze zou in elk geval dorpshuis De Twee Marken en basisscholen De Meent en De Ladder moeten gaan omvatten op de locatie aan het Trompplein.

16 maart 2020

Op 16 maart om 20.00 u vergadert de gemeenteraad in ons dorpshuis.¬†Het is een openbare, beeldvormende vergadering waarin de raad zich laat informeren over het co-creatie proces dat de voorbereidingsgroep voor ogen heeft. Deze groep heeft tot taak dit proces te starten, zodat alle zogenaamde stakeholders (huidige en potenti√ęle gebruikers, huurders en bezoekers) de gelegenheid krijgen mee te denken over de invulling van de zogenaamde Multifunctionele Accommodatie (MFA Maarn). Op 2 april besluit de raad definitief over de vorm van dit co-creatie proces. Op 7 april om 19.30 u vindt de startbijeenkomst plaats over aanpak en spelregels onder begeleiding van de voorbereidingsgroep. Er bestaat dan de mogelijkheid toe te treden tot de regiegroep. Deze regiegroep organiseert op 13 en 14 mei de eerste werksessies. Op¬†www.doemaarnmee.nl¬†vindt u meer informatie.

De stichting doet graag mee in het co-creatie proces om bij te dragen aan een optimale dorpshuisfunctie in Maarn en Maarsbergen. Daarmee willen we ontmoeting met een mix van oud en jong, sport en cultuur, onderwijs en gezelligheid, actie en bezinning een plek geven en zo de sociale cohesie in Maarn en Maarsbergen versterken. We moedigen onze huurders, gebruikers en bezoekers aan om zelf ook mee te doen aan de co-creatie.

8 mei 2019

Tijdens de informatieavond die de gemeente organiseert over de MFA brengt Lex Halsema, namens het bestuur van De Twee Marken, de volgende oproep: Mei 2019, Oproep van het bestuur.

Artikel Nieuwsblad De Kaap

18 januari 2018

In een memo aan de gemeenteraad heeft wethouder Hans Nijhof aangegeven dat het voorstel voor de ontwikkeling van de MFA nog niet ver genoeg is om al op 25 januari behandeld te worden in een beeldvormende vergadering. Belangrijke oorzaak ligt¬† in de toch wat complexere situatie rondom de financi√ęle positie van de Stichting SCC De Twee Marken. Het participatieproces vraagt zorgvuldigheid en daarmee ook tijd, Tijd die de Stichting financieel niet heeft. Dat vraagt goed kijken naar hoe er met de financi√ęle situatie van de Stichting in het komende proces wordt omgegaan en wat de uitwerking hiervan is in het proces van samen bouwen aan een MFA.

De gemeente verwacht enkele weken langer nodig te hebben om het voorstel in te kunnen brengen in de BOB-procedure (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming). Daarmee is het niet mogelijk om besluitvorming binnen deze college-periode af te handelen en zal de besluitvorming n√° de verkiezingen plaatsvinden. Het is aan de raad/agenda-commissie om nu te bekijken of daarmee ook de eerste beeldvormende vergadering pas n√° de verkiezingen plaats zal vinden. Zodra wij dit weten, geven wij hier een update.

Memo van wethouder Nijhof:
Geachte leden van de Gemeenteraad,
Momenteel staan we op het punt om met een raadsvoorstel de eerste fase (definitie) af te ronden en de¬†ontwerpfase in te gaan. De stichting, de schoolbesturen en de gemeente zijn in het raadsvoorstel¬†opdrachtgever voor het nieuwe MFA.¬†De exploitatie van het bestaande gebouw in de huidige staat is voor de SSCC De Twee Marken (verder¬†de stichting) momenteel financieel niet langer haalbaar. Het huidige gebouw ‚ÄėDe Twee Marken‚Äô is¬†economisch en energetisch verouderd. Over de financi√ęle situatie informeren we u over enkele weken¬†uitgebreider.

Wij achten het verstandig om eerst duidelijkheid te krijgen over de financi√ęle toekomst van de¬†stichting. Dat zijn wij als college nu aan het bestuderen, vandaar dat de besluitvorming over het nieuwe
MFA vertraagd.¬†In 2017 hebben we gewerkt aan een voorstel dat inzicht geeft in de oppervlakte en stichtingskosten¬†voor de nieuwe MFA ‚ÄėDe Twee Marken‚Äô. Dit deden we samen met bewoners, belangengroepen uit
Maarn/Maarsbergen, het stichtingsbestuur van de Twee Marken en de schoolbesturen van basisscholen De Ladder en de Meent. De nieuwe MFA met een dorpshuisfunctie, twee basisscholen, kinderdagopvang en nog andere maatschappelijke functies komt in de plaats van het oude gebouw.
Een nieuw MFA met twee basisscholen is een mooie kans voor een nieuwe centrale ontmoetingsplek voor Maarn.

De verwachting is dat het nog enkele weken duurt voor het raadsvoorstel definitief aan u kan worden voorgelegd via de BOB-procedure.

Hans Nijhof, namens het college van burgemeester en wethouders

11 december 2017

data-update 22 december

In eerdere communicatie is aangegeven dat medio december het raadsvoorstel over een voorbereidingskrediet en de planvorming rondom het MFA aan de raad zou worden voorgelegd. Inmiddels is duidelijk dat de agenda van de raad in december al vol zit. Daarmee wordt het voorstel in één van de eerste beeldvormende bijeenkomsten in het nieuwe jaar (datum is 25 januari) geagendeerd.

Na de Beeldvorming komt het voorstel in de Oordeelsvorming, dan gaan de raadsfracties er met elkaar over in discussie. Dat zal op 15 februari zijn. Besluitvorming is dan in maart, in één van de laatste Besluitvormende vergaderingen vóór de verkiezingen.


25 oktober 2017

Verslag informatiebijeenkomst van 25 september
Het bestuur van SSCC De Twee Marken heeft gemeend integraal het verslag van de Vereniging Vrienden van het Dorpshuis de Twee Marken te moeten plaatsen. Hoewel het bestuur zelf iets anders tegen de het doel van de bijeenkomst aankijkt, geeft dit verslag wel goed weer hoe een aantal aanwezigen het heeft ervaren. Met dank aan Marjolein Copier voor het verslag!

De planvorming van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) op het Trompplein bleek op een informatiebijeenkomst eind vorige maand vooral veel vraagtekens op te roepen. Met name de direct omwonenden toonden zich zwaar teleurgesteld. De boosdoener was in hun ogen de gemeente, die er voor gekozen had het traject van realisering van een MFA los te zien van de ontwikkeling van de rest van het gebiedje. Hier zal waarschijnlijk ook een woningprojectje gerealiseerd moeten worden als mede-kostendrager van de MFA-plannen en ook het verkeer en parkeren moet er geregeld worden.

Omdat wethouder Nijhof had toegezegd dat de ontwikkeling van een MFA voor, door en mét Maarn zou gebeuren, waren de verwachtingen hooggespannen in de aanloop naar de informatieavond die het externe bureau PentaRho op 25 september had georganiseerd. Die verwachtingen werden al snel getemperd: het bleek alleen te gaan over het MFA en het proces om een voorbereidingskrediet te krijgen van de raad. Het ging dus niet over het in gang gezette onderzoek naar de parkeerdruk en niet over de stedenbouwkundige ontwikkeling voor het hele gebied en dus niet over de eventuele woningbouw.

Wel werd bekend gemaakt dat voor de realisering van een MFA een investering van 12,8 miljoen euro nodig is.

Ook zijn de samenwerkende partijen het erover eens dat een MFA te realiseren is op een vloeroppervlak van 4600m2 (exclusief de sporthal die immers blijft staan). Het Dorpshuis zal dus kleiner moeten worden, maar dat was al eerder duidelijk. De realiteit is immers dat het Dorpshuis de financi√ęle lasten van de huidige situatie niet veel langer kan dragen. In het nieuwe plan kan de grondopbrengst van het Dorpshuis een onderdeel zijn van de investering. Dat er daarnaast ook een klein woningbouwplan zal moeten komen om het geheel te realiseren, lijkt logisch. Maar dat er geen enkel zicht gegeven kan worden over aard en omvang, viel alle aanwezigen zwaar. Vanuit de omwonenden is vanaf het allereerste begin gepleit voor een integrale aanpak van de planvorming. Niet de realisering van √©√©n plan voor de twee scholen en het dorpshuis, maar de grote veranderingen in hun eigen leefomgeving (Blijft het groen? Waar en hoeveel huizen komen er, hoe zit het met de parkkeerdruk en het lawaai?) baart hen de meeste zorgen.

Teleurstelling voerde dus de boventoon. De direct omwonenden hebben de teleurstelling inmiddels vertaald in een brief naar het college van B&W en naar de gemeenteraad. Zij dringen erop aan alsnog tot een integrale aanpak over te gaan, zodat zaken als groen, geluid, verkeer, parkeren, sociale veiligheid, woningbouw, bouwhoogte en uiterlijk meegewogen kan worden in de besluitvorming.

Onze vereniging heeft ervoor gepleit om alsnog de ontwikkeling van het omgevingsplan bij de planvorming voor een MFA te betrekken, zodat er inderdaad meer zicht komt op de aanpak van de al langer bestaande problemen van verkeer- en parkeerdruk en op de mogelijkheid onze kinderen tussen de 0 en 12 jaar in een veilige en zo groen mogelijke omgeving op te vangen.

De wethouder zegde uiteindelijk toe in het voorbereidingskrediet ook geld aan de raad te vragen voor het maken van een ruimtelijk ontwikkelingsplan. De omwonenden hebben op 11 oktober jl. de Raad uitgenodigd om samen met hen de locatie te bezoeken.


22 juni 2017

De eerste werkateliers, in samenspraak en samenhang werken aan invulling (met dank aan verslag van Marjolein Copier,
Vereniging Vrienden van Dorpshuis De Twee Marken)
Van de tweede avond werkatelieravond op 14 juni is nog geen verslag beschikbaar, het stichtingsbestuur houdt zich aanbevolen!

Impressie ‚ÄėWerkatelier gebouw MFA‚Äô 13 juni 2017
‚ÄėEen veilige verbindingsplek voor iedereen‚Äô. Dat moet het resultaat zijn van de plannen voor een multifunctionele accommodatie (MFA) aan het Trompplein in Maarn. ‚ÄėWe moeten er in zien te slagen dat de verschillende partners (De Meent, De Ladder, de kinderopvang, het dorpshuis, de bibliotheek, Maarn Wijzer) geen eilandjes blijven, maar samen √©√©n geheel worden‚Äô, zo concludeerden de twintig deelnemers aan het eerste werkatelier over het toekomstige gebouw.

Complexe puzzel
Maar dat het een lastige opgave is, dat is zeker. Het werkatelier leek er vooral voor bedoeld om de verschillende partners nader met elkaar en met elkaars intenties kennis te laten maken. Dat is aardig gelukt, want het werd een ontspannen bijeenkomst waar in groepjes een ‚Äėtaartenspel‚Äô gespeeld werd. Iedereen moest een taart samenstellen uit tien punten die voor functies als ‚Äėontmoeten‚Äô, ‚Äėcreativiteit‚Äô, ‚Äėeducatie‚Äô, ‚Äėvergaderen‚Äô of ‚Äėin te leveren ruimten voor nieuwe opties‚Äô stonden. Uit de toelichtingen bleek wel dat deze groep aardig op √©√©n lijn zat.

Planning
Minstens zo interessant was de informatie over de planning en over de randvoorwaarden die de plannenmakers meekrijgen. Kort samengevat de planning:

 • Informatiebijeenkomst voor iedere ge√Įnteresseerde op woensdagavond 5 juli in De Twee Marken
 • 30 augustus vergadert Stuurgroep over een voorstel aan B&W over verdere aanpak traject
 • In september besluiten B&W over een voorstel hierover aan de Raad
 • In oktober komen de drie bepalende fases in het besluitvormingsproces van de gemeenteraad: een beeldvormende avond (van belang voor iedereen die wil inspreken), een oordeelsvormende avond (onderlinge discussie in de raad) en een besluitvormende vergadering.
 • Het ontwerptraject vergt vervolgens anderhalf jaar (van architectenkeuze tot goedgekeurde bouwtekeningen); dus tot medio 2019
 • Bouw gereed medio 2020

Maar…. dan moet alles meezitten, aldus het begeleidende bureau (voor deze fase) PentaRho.

Randvoorwaarden
De volgende randvoorwaarden zijn leidend, maar een aantal daarvan moet nog voor de zomer gedetailleerd worden uitgewerkt:

 • Raadsbesluit oktober 2017 is leidend
 • Stuurgroep bereidt voor
 • Wet- en regelgeving zijn maatgevend, maar er wordt al zoveel mogelijk gewerkt met de wetgeving die nu in voorbereiding is (regels t.a.v. duurzaamheid; energieneutraliteit)
 • Aantal leerlingen en afmetingen voor de scholen
 • Kinderopvang: wie betaalt bepaalt
 • Sporthal blijft, verduurzamingsmaatregelen waar mogelijk
 • Dorpshuis moet exploitabel zijn (niet te groot, niet te klein)
 • Medegebruik van ruimten is uitgangspunt

In de discussie bleek wel dat er veel behoefte is aan creativiteit om multifunctionele voorzieningen (atelierruimte, muzieklokaal, podium/theaterzaal en veilige binnen-en buiten speelleerplekken goed te combineren.

Belangrijk
Op 14 juni is een tweede werkatelier, maar dan voor de omgeving van het gebouw (groen, parkeren, verkeer, eventuele woningbouw). Daar zijn wij niet voor uitgenodigd, maar we hebben nu al het accent gelegd aan de behoefte om voldoende groene buiten-speel-en leerplekken te hebben, ook om de ontmoetingsfuncties tussen verschillende generaties kansen te bieden.

Zelf horen en u zelf laten horen in de voorbereiding van het raadsvoorstel? Dat kan op woensdagavond 5 juli 2017 in De Twee Marken! Hou voor het juiste aanvangstijdstip de lokale nieuwsbladen in de gaten of kijk op www.maarnsactief.nl of op www.detweemarken.nl

Marjolein Copier,
deelnemer namens de vereniging Vrienden Dorpshuis


3 februari 2017

De voorbereiding van de realisatie van een MFA voor beide basisscholen en het dorpshuis gaat een volgende fase in. Uit de ruimtelijke inpassingsstudie blijkt dat de MFA inclusief buitenruimte ruimschoots op het Trompplein past, er blijft zelfs ruimte over. Eind februari neemt de gemeente naar verwachting een besluit over de bekostiging van een verdere uitwerking. In deze uitwerking beschrijven we hoe de MFA gaat functioneren. Daarbij gaat het over samenwerking tussen gebruikers, delen van ruimtes en het beheer. Hiervoor gaan we in gesprek met de gebruikers van de MFA. We zijn nieuwsgierig naar jullie wensen en suggesties. Dat resulteert in een beschrijving van de eisen waaraan het gebouw en de buitenruimte moet voldoen.

De uitwerking zal starten in maart en moet klaar zijn in juli. De gemeenteraad neemt op basis van onze uitwerking in het najaar een besluit over de financiering van de bouw van de MFA. Dat is de start van de volgende fasen: het ontwerpen en realiseren van de MFA.

Overigens start de gemeente parallel aan de MFA-ontwikkeling een traject over de invulling van de restruimte. Daarin komen onder meer parkeren, mobiliteit en groen ook aan bod. Inwoners worden dan nadrukkelijk betrokken.

Oecumenische basisschool De Ladder,
Openbare Dalton basisschool De Meent,
Stichting Sociaal-cultureel Centrum De Twee Marken.


10 december 2016

Werkbezoek gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug aan Maarn i.v.m. MFA-ontwikkeling

Op vrijdagmiddag 16 december as. brengt de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug opnieuw een werkbezoek aan de initiatiefnemers van de Multifunctionele Accommodatie (MFA)in Maarn, te weten basisscholen De Ladder en De Meent en de Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Twee Marken.

Sinds het vorige raadsbezoek op 20 mei jl. hebben de initiatiefnemers van de MFA samen  onderzocht of deze MFA met buitenruimtes past op het terrein aan het Trompplein in Maarn. Daarnaast is twee keer met direct omwonenden over het MFA-initiatief  gesproken, waarbij de resultaten van voornoemde onderzoek zijn gepresenteerd en het vervolg is toegelicht. Op 27 september jl. is tijdens het Dorpsgesprek het MFA-initiatief gepresenteerd aan inwoners van Maarn en Maarsbergen.

Tijdens het werkbezoek zal de gemeenteraad ook worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en is er gelegenheid op de beoogde locatie rond te kijken. Het bezoek sluit af met een hapje en drankje.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft aangegeven dat alle inwoners van Maarn en Maarsbergen van harte welkom zijn om bij het werkbezoek van de gemeenteraad aanwezig te zijn.  Langs deze weg nodigt zij u dan ook van harte uit.

De bijeenkomst vindt plaats in dorpshuis De Twee Marken te Maarn van 16.30 tot 18.00 uur.


23 november 2016

Stand van zaken MFA Maarn
De afgelopen maanden hebben de besturen van de partners van de beoogde Multifunctionele Accommodatie (MFA) Maarn: de basisscholen De Ladder en De Meent en het dorpshuis De Twee Marken, laten onderzoeken of een nieuw gebouw met schoolpleinen en parkeerplaatsen past op het terrein op het Trompplein. En wat de bouw van de MFA met buitenruimtes gaat kosten.

Betrokkenheid direct omwonenden
Direct omwonenden van het Trompplein zijn van het najaar tweemaal door de MFA-partners uitgenodigd (13 september en 12 oktober) en bijeen geweest om zich te laten informeren over de (tussen-) resultaten van het onderzoek. Op hun eigen initiatief komen zij binnenkort nogmaals bij elkaar om onderling, zonder aanwezigheid van de MFA-partners, hun beeld te vormen over de mogelijke invulling van het terrein op het Trompplein.

Betrokkenheid dorpsbewoners
Tevens is tijdens het Dorpsgesprek (27 september) de stand van zaken van de MFA-ontwikkeling gepresenteerd. De scholen hebben beide een ouderavond georganiseerd waarin ze de ouders hebben bijgepraat over de stand van zaken.

Verkennende studie naar inpassing MFA
De conclusie van het onderzoek (een verkennende studie naar de mogelijkheid om een MFA te stichten, waarbij gekeken is naar of het ruimtelijk past en wat dit dan mogelijk financieel betekent) is dat de MFA inclusief buitenruimtes gemakkelijk past. Er blijft zelfs ruimte over. De gemeente bepaalt – als eigenaar van deze grond – wat met deze ruimte te doen. Dit valt niet onder de bevoegdheden van de MFA-partners en ze gaan er dan ook niet over.

De resultaten van het onderzoek en voornoemde conclusie zijn in november gepresenteerd aan de betrokken wethouders van gemeente Utrechtse Heuvelrug. Mede op basis van deze resultaten maken zij een voorstel om wel of niet geld vrij te maken voor het starten van de voorbereiding van het realiseren van een MFA Maarn (voorbereidingskrediet). Dit voorstel leggen zij ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De verwachting is dat de gemeenteraad hierover in januari 2017 besluit.

Zodra de gemeenteraad groen licht geeft, gaat de ontwikkeling van de MFA pas echt van start. De MFA-partners zullen dan de benodigde projectorganisatie en bijbehorende planning verder op gaan pakken. Ter voorbereiding hiervoor hebben ze sinds deze week een Stuurgroep ingericht, bestaande uit 4 vertegenwoordigers van de drie MFA-partners, (1 bestuurslid van De Ladder, 1 bestuurslid van De Meent/Wereldkidz en 2 bestuursleden van SSCC De Twee Marken), deze stuurgroep is inmiddels een eerste keer bijeen geweest.