Privacy en AVG

Privacyverklaring Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Twee Marken
Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Twee Marken, gevestigd aan Trompplein 5, 3951 CR Maarn, is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.detweemarken.nl/ Trompplein 5, 3951 CR Maarn

Ir. J.A. Sneller is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Twee Marken. Hij is te bereiken via bestuur@detweemarken.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De stichting verwerkt uw persoonsgegevens die u bij uw (permanente of incidentele) huur van een van onze ruimtes zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen en verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • IBAN
  • E-mailadres
  • Instelling die u vertegenwoordigt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze stichting geeft de mogelijkheid aan personen van alle leeftijden om een ruimte te huren. Indien personen jonger zijn dan 16 jaar, moeten wij aannemen dat ze hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Dit kunnen wij echter niet controleren. Wij raden ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder toestemming van ouders of voogd. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via bestuur@detweemarken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Onze stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Mogelijk maken van huur van een van onze ruimtes, en afrekening van de kosten daarvan
  • Mogelijk uitnodigen voor bijeenkomsten over de toekomst van het dorpshuis
  • Mogelijk uitnodigen voor bijeenkomsten met vaste huurders over het dagelijks beheer van het dorpshuis

Geautomatiseerde besluitvorming
Onze stichting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma‚Äôs of ‚Äďsystemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van de stichting) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Onze stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie√ęn van persoonsgegevens:

Naam en adresgegevens:                   Permanent, tot aan een verzoek tot verwijdering

Reden:                                                  Contact houden met huurders

Overige personalia:                            Zolang de persoon direct of indirect betrokken is bij de huur

Reden:                                                  Registratie van gegevens ten behoeve van toekomstige huur

Delen van persoonsgegevens met derden
Onze stichting verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Onze stichting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Onze stichting gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door onze stichting en u heeft recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek ter inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@detweemarken.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek deze mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Onze stichting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende klik: https;//autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Onze stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming of via bestuur@detweemarken.nl .